top of page

Evenementen

waar zijn die handjes.tif (TIF — 711 KB)

????????? H A U T A IN ??????????.

(zouden de vraagtekens overbodig

zijn ???)

(was 17/04/2009 het eerste

afspraakje ?????)

(natuurlijk niet : de zoveelste leugen

niet verwonderlijk met een nek niet

zo groot maar zooo grooot)

(Natuurlijk op kosten van

anderen) ::

zie jaarrekeningen

(deze werden duidelijk nooit

nauwkeurig onderzocht door

de inspectie RWO noch de

Vlaamse ombudsman, noch

andere instellingen)

Met goedkeuring van de inspectie

RWO en blijkbaar ook de ombudsman

(zelfde broodheren ???)

(zou het eten dan toch zo goed zijn in

de aarschotse restaurants ???)

(Men is nooit ter plaatse geweest

maar weet perfect mede te delen

dat er fouten in het verleden zijn

gemaakt : hoe noemt men dit

broodschrijverij ???)

(zelfs bij een plaatsbezoek van

een vrederechter mogen alle

partijen aanwezig zijn

bij de

inspectie RWO en de ombudsman blijkbaar niet)

(de beiden weten nochtans

de adressen van alle partijen)

(objectiviteit ?????????????)  

Zou het kunnen dat het plaatsbezoek

van de vlaamse ombudsman met

medewerkster vlak voor 30/9/2011

van dezelfde klasse is als

het schrijven van hubin(inspectie

rwo) vlak na de rechtzetting in

in het belgisch staatsblad van

januari 2010 ???

(vriendjespolitiek)

Zou het kunnen in aanwezigheid of

in volle samenwerking met de

inspectie RWO.

Prioriteiten worden gesteld :

een ombudsman met medewerkster

ontvangen(en eventueel anderen)

maar de sociale huurders

(de betalers van de wedde) moeten twee

maanden wachten

Bevestiging : goede personeelsleden nodig

(boekhouding niet : boekhoudkantoor

(zie facturen))

Onderstaande : vriendjespolitiek?????..

Dirk Luyten heeft het mandaat van bestuurder bij de Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen, Begijnhof 12 bus 7, 3200 Aarschot van Gwendolyn Rutten overgenomen op 23/3/2009 (voorlopige aanstelling als bestuurder)

Mevrouw Gwendolyn Rutten had het mandaat van Emiel Broos overgenomen.

Dit mandaat verstreek in 2010

(een mandaat duurt volgens de statuten zes jaar)

MAAR plotseling publiceren H.Coosemans en D.Luyten dat het mandaat duurt tot

2013 ZONDER STATUTENWIJZIGING

Zowel de minister als de administrateur-

generaal van de vmsw als de administrateur-generaal van de RWO-Inspectie zijn hiervan op de hoogte maar deze onwettelijkheid wordt gedoogd :

nog geen politieke invloeden ?

Zou het nu toch kunnen dat elke vergadering van de SBGW (raden van bestuur, directiecomité, andere vergaderingen waarop de zichzelf als directeur /bestuurder (mag volgens de statuten niet maar ja) aanziende Dirk Luyten aanwezig is en dit natuurlijk onder het goedkeurende oog van André Peeters) wettelijk kan aangevochten worden door iedereen ?

Benieuwd.

of wordt bij de eerstvolgende algemene vergadering van de SBGW het wapen van de regularisatie gehanteerd ?(Wettelijk ?)

(advocaten werk aan de winkel)

Sommigen hebben blijkbaar een andere politieke agenda want boven aangehaalde zaken werden reeds door mij meegedeeld en met bijhorende documenten bezorgd in april 2010 of zouden er soms reeds politieke accoorden afgesloten zijn(oktober 2012) ? (in restaurant

's hertogenmolens ?)

nog voedsel voor juristen :

- het mandaat van de provincie na

Julien Dekeyser, Marcel Smekens,

Herman Pelgrims kwam Christel

Verlinden : ga de officiële documenten

na

en

verklaar dan hoe dit mandaat

plotseling 6 jaar en zeven maanden

kan duren hoewel in de statuten

staat zoals hierboven aangehaald

dat een mandaat zes jaar duurt

en er een jaarlijkse vergadering

op 26/6/2009 en een buitengewone

algemene vergadering op 17/7/2009

werd gehouden zonder dat deze

herbenoeming ter sprake is gekomen

pas in november 2009 werd de

herbenoeming samen met de

benoeming van de bedrijfsrevisor

van SBK gedaan voor de SBGW

(wat met de beslissingen tijdens

deze periode waarop Christel

Verlinden de besloten zittingen

van de raad van bestuur van de

SBGW bijwoonde zonder als

bestuurder herbenoemd te

zijn)

en

(tijdens deze periode werd wel de

huidige directeur van het cultureel

centrum voorgesteld door Els

Vinckx en Christel Verlinden als

nieuwe aandeelhouder voor

100 aandelen

Christel Verlinden

was op dat moment enkel

aandeelhouder voor de provincie

waar is de provincieraadsbeslissing ?

(Els Vinckx is privaat-aandeelhou-

der met 100 aandelen)

De Directeur van het cultureel

centrum verving in 2010 Alexander

Laeremans als bestuurder voor

de privé-aandeelhouders.

(Chris Hubin is hiervan op de hoogte gezien hij de herbenoeming van Christel Verlinden opdroeg)

(een voorname plaats op de verkiezingslijst van 2012 voor

Van der Veken :

publiekelijke zelfverkondiging)

(zou Vicca uit de gratie zijn want

zij krijgt niets behalve de weg voor

haar woning Nieuwland)

(en op haar eigen verzoek is Van der Veken nu vierde directielid in het

directiecomité)

(dit directiecomité is een déjà vu wat de

blammage voor "oudgedienden"

betreft : hoe men toch krampachtig vasthoudt aan "de macht"(die men niet heeft- maar wanneer men de hoop maar

kan aanvullen zonder inbreng en vooral

wanneer men de verantwoordelijkheid maar kan afschuiven op iemand anders wel er voor zorgen "goed op de foto

te staan")

Opklimmende zes personen tot op heden

om mij te vervangen)

(en dan nog vragen hebben bij

overuren : verwacht)

-Ambtenaren

(zoals BTW- ambtenaren)

moeten op voorhand

toestemming vragen om te mogen

zetelen als bijvoorbeeld een

bestuurder in een CVBA : dergelijke

toestemming mocht ik nooit

aanschouwen van 23/3/2009 tot

en met 8/6/2009 voor Dirk Luyten.

Ondanks :

- een op 8/6/2009 aanwezig back-up-systeem (opgelegd)

back up.tif (TIF — 560 KB)

- een archief teruggaande tot het

ontstaan van de SBGW in 1923 met

oa -een volledige boekhouding

van 1922 tot en met 8/6/2009

-alle informatie over de huurprijzen

en de verkopen en aankopen

-alle notulen van de raden van

bestuur

-alle verslagen van de algemene

vergaderingen(ook de buitengewone)

-alle documenten van de

opbouw van de woningen ook

de nog op te bouwen woningen

(inclusief alle plannen)

- ...

(en gezien ik de twee

verhuizingen alleen georganiseerd

en uitgevoerd heb weet ik wat er

aanwezig was)

is men blijkbaar niet in staat documenten op te zoeken

(behalve

oa afkomstig uit de vuilnisbak)

daarom ::

X met stropdas.tif (TIF — 2 MB)

XX met stropdas.tif (TIF — 260 KB)

Nieuws uit de kamer.tif (TIF — 611 KB)

hoewel alle gegevens beschikbaar

zijn horen wij nog niets over de eventuele gevolgen zou het dan toch kunnen dat in 's hertogenmolens onder het nuttigen van de nodige kostbare gerechten afspraken zijn

gemaakt 

vier jaar : - 67,0859 %

tripartite : alles voor "mij"

zwijgen is dus

de boodschap

(zoveel mogelijk onbekenden

hun"moment de gloire" geven

en na de verkiezingen foert

(in 2014 nogmaals min 50 %

maar ja"mijn eigenbelang"

primeert)

stemrecht : het recht om zijn stem

te mogen uitbrengen

Een dwaas gaat in eigen ogen

altijd de juiste weg, maar de wijze

luistert naar goede raad.

Als een vorst naar leugens luistert,

worden zijn dienaren onbetrouwbaar.

In aarschot is men het gewoon statuten te verkrachten..

Etentje van de SBGW in april 2011 ?

Etentje op 27/4/2012 ?

Speciale gast : de "curatelers" ?

31/12/2007 :sociale huurwoningen in

Aarschot : 2,84 %

2011 : sociale huurwoningen in

Aarschot : - 2 % ????

De nieuwste formulering is

"betaalbare woningen"

door de heilige pater en zijn

schandknaap(niet in aarschot

wonende maar ja als het maar

een ja-knikker is die genoegen

neemt met een aaitje over zijn

kortgeknipt kopje) maar wie de haat/hekel/... van de

heilige pater tov de sociale huurders

kent is niet verrast

Alvorens de sociale huurder van

aarschot te beklagen gelieve

er rekening mee te houden dat

deze sociale huurder zijn

achterstelling door

de heilige pater en consoorten

wil dus wie op het vuur zit

moet maar de blaren erbij nemen.

Houdt de nieuwe blauwe zich

alleen maar bezig met de fusie

in de hoop dat zijn familie in

2013 wel bij de meerderheid

in Diest zal behoren ?

statuten sbgw.tif (TIF — 1 MB)

statuten 2.tif (TIF — 986 KB)

XXX (met strikje).tif (TIF — 370 KB)

XXXX (met strikje).tif (TIF — 432 KB)

XXXXX (met strikje).tif (TIF — 340 KB)

XXXXXX (met strikje).tif (TIF — 344 KB)

extra X.tif (TIF — 284 KB)

extra XX.tif (TIF — 496 KB)

maandag 8/6/2009 om 19u55 :

advocaat Beelen(de oude) :

U zult de redenen van uw ontslag

morgen schriftelijk ontvangen

dinsdag 9/6/2009 omstreeks

11u00 : overhandiging door de

deurwaarder van een schrijven

met "de redenen"

Blijkbaar is er nog een andere

door de publicitaire machine

van het heilig paterke opgestelde lijst met "redenen" die mediatieker zijn in omloop(wat op de site van de stad verschijnt is officieel : toch volgens een journalist (e-mail in mijn bezit)) : zou

er hier geen sprake kunnen

zijn van ....

inmenging door het heilig paterke

en dat de huidige coalitie van

cd&vld reeds in

2006 besloten heeft dat ik moest

verdwijnen

(ik kan trouwens

afscheidnemende bestuurders citeren

die mij gewaarschuwd hebben)

(ook toen ik in 2006 het geschenk van de raad van bestuur voor mijn "uitzonderlijk presteren"(citaat)mocht ontvangen).(nog steeds in mijn bezit))

Totale verpolitisering is gaande in de

sbgw : het mom van de officiêle bewandeling met een bureau uit Mechelen en een intervieuw :

belachelijk in 1981 moest ik drie examens afleggen om bediende te worden (oa voor drie directeurs van scholen in Aarschot) nu : onzin

(het besluit van het vlaamse parlement is dan ook onzinnig indien men dit aanvoert om te bewijzen dat de beste kandidaat werd aangeduid(Inge Schoolmeesters was slechter dan slecht en toch werd de dochter van de tweede ondervoorzitter aangesteld als bediende) dus pech voor diegenen die zo gretig meegewerkt hebben aan de enquete die trouwens

niet werd vermeld in "de redenen " voor mijn ontslag : terecht want op donderdag 4/6./2009 mocht ik de baas van het RISO bij mij ontvangen voor een bespreking hoe de enquete zou worden uitgevoerd(onderbroken door Dirk Luyten die voor de derde keer in die week privé-detective kwam spelen) dus op 8/6/2009 was er nog geen sprake van "iets " van de enquete die trouwens pas op 30/7/2009 met het nodige trompetgeschal werd voorgesteld op het stadhuis

per toeval mijn verjaardag : alleen machiavellistische breinen(psychologisch) kunnen een dergelijke weg bewandelen zoals zij die de volgende opmerkingen hebben gemaakt :

-op 8/6/2009 tussen 18u00 en 19u00 op het stadhuis : indien iemand straks niet akkoord is met het ontslag van Louis dan wordt die ten laatste de volgende week ontslagen als bestuurder

-indien de SBGW doorgaat met deze informatievergadering dan stoppen wij elke samenwerking met de SBGW(meermaals)

-ik wil uw persoonlijk dossier inzien

waarom ?

dat zijn uw zaken niet

-(met de gsm in aanslag) : ik telefooneer naar de politie

(antwoord tegen bediende ik ga naar huis eten ik aanhoor dat stuk ongeluk niet langer

(onwaardige bestuurder

wiens nek abnormaal dik is :raad)

-van zodra U ontslagen wordt geef ik ook mijn ontslag

-(na het ontslag) : wie is de boekhouder van de maatschappij ?

-2006 : ik kom eens vragen stellen over de maatschappij want ik weet er niets van en misschien zijn wij er deze keer wel bij

-ik weiger te werken onder Dirk Luyten

-U hebt geen opmerkingen te maken wanneer een schepen iets zegt

-wij(schepencollege) weten dat wij niets aan U te zeggen hebben maar toch

willen wij het volgende zeggen

(punten : het wit verven van het begijnhof 11-12-13(poort)

wordt het niet tijd dat de sbgw een computer aanschaft

(toen was de informatisatie reeds 10 jaar ingevoerd bij de SBGW)

(NIETS over nieuwe sociale

projecten))

-ik hoor van U dat U voor de zoveelste keer een vergadering hebt gehad met de coalitie cd&vld over de sociale huisvesting

(ongeveer de tiende keer zonder mij)

wat is er nu eigenlijk beslist voor de sociale huisvesting in aarschot of is er alleen maar over mij gesproken :

antwoord : alleen over U gesproken.

-ik heb het er moeilijk mee dat alles op de schouder van één persoon wordt geschoven

-ik voel mij niet goed wanneer ik de vergaderzaal binnenkom

(een uur te laat en een uur te vroeg)

-hebt u vapeurekes

-hebt u niet gezien dat zij met haar gat bloot zat

-ik zal U nooit in de steek laten

-laat ons dat eens zogezegd controleren

-die moet volgende maand in de woning zitten.

-volgens de wet op de handelsvennootschappen mag mevrouw blijven

bottom of page