top of page

Neem contact op

waar zijn die handjes.tif (TIF — 711 KB)

Op 1/7/2011 kwam er een einde aan 88 jaar onafhankelijkheid

(inclusief eerlijkheid en integriteit) en dit door een privé-detective

in opdracht van een heilige pater.

Geld is een prima knecht, maar een vreselijke baas

Stand momenteel :

Licht Blauw 3 - Oranje 1

Dus : de blauwe kandidaat uit Gelrode zal het

onderspit delven tegenover

de oranje kandidaat van Ourodenberg

(aan de stad/ocmw moet men examens

doen om vastbenoemd te worden)

elk examen dus elke selectie

wordt angstvallend vermeden

(zie aanwerving bediende 1998, 1999 en 2009)

(de reactietermijn wordt nu zelfs

angstvallend zo klein mogelijk

gehouden) ::

reden : kandidaten te stom ?

Mag men krotten in huur geven ?

Natuurlijk niet : zie punten

Blijkbaar hebben zeer velen "aan den lijve" ondervonden

dat met mijn liquidatie mijn principe(en dit van mijn

voorgangers) werd geliquideerd en dat dit door

het heilig paterke en consoorten wordt geheim

gehouden (al dan niet onder dwang)

De in 2009 gevolgde weg :

een instelling(die zelf ondanks een zeer uitgebreide

administratie en technische dienst) niet in staat

was gehuurde woningen te onderhouden(teveel

tijd in duitsland doorgebracht door de administratie ?)

heeft in 2009 voor drie van haar klanten klacht neergelegd

bij RWO inspectie, Koning Albert II-laan 19 bus 22,

1210 Brussels, de daar aanwezigen hebben vervolgens

met uitermate veel geestdrift het Agentschap Inspectie

RWO, Inspectie Vlaams-Brabant, Blijde Inkomststraat 105,

3000 Leuven, verwittigd en dit resulteerde in drie

processen-verbaal met data : 8/7/2009(2X) en 9/7/2009

(ter herinnering : de opvoering van Beelen en zoon

vond plaats op 8/6/2009)

ongeschiktverklaring van 2 woningen(+15 punten) terwijl de

derde woning niet-ongeschikt werd verklaard( 9 punten)

(woningbestand van + 380)(geen rekening gehouden met

de ondertekende plaatsbeschrijvingen bij inhuurneming)

De Processen-verbaal worden (ook van de niet-ongeschikt-

verklaarde) aan de procureur des konings overgemaakt.

Ook notering in de inventaris van de ongeschikte en/of

onbewoonbare gebouwen of woningen(2 ???)

bij Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant,

Vaartkom 31 bus 7, 3000 Leuven.

Clou van de zaak : zoals gewoonlijk heeft "men" de wet

niet goed gelezen want de omweg via Brussels was niet

nodig geweest of is niet nodig want een rechtstreekse

klacht bij Leuven was en is ook mogelijk

(zie artikel 15 derde lid)

Dus het woord en de daad is aan U.

Eis als directeur dat U uw eigen medewerkers

persoonlijk mag selecteren

(waar een

CEO

NORMAAL

voor bevoegd is)

(zeker geen "positieve" noch "negatieve" discriminatie)

(DUS geen politieke tussenkomst :

in Aarschot natuurlijk een UTOPIE)

en dat U persoonlijk deze bedienden mag beoordelen

zonder inmenging van NIEMAND

(zeker geen RWO-inspectie)

(staat trouwens te lezen in hun rapport dat zij

niet tussenkomen in de personeelsaangelegenheden :

de praktijk is natuurlijk anders)

(zo vermijd U molletjes en dergelijke

watergevoelige ongediertes)

(over verdelgingsfirma's weet ik genoeg gezien de

"toestanden" die bij sommigen aan te treffen waren en

volgens de laatste berichten nog kunnen aangetroffen worden)

flodders vervolg.tif (TIF — 970 KB)

flodders vervolg 2.tif (TIF — 3 MB)

Is dit de truc(natuurlijk met goedkeuring van de inspectie

RWO-of werden er na mijn verwijdering geen

controles meer gehouden ? -) aan te tonen dat men met

een beperkt aantal personeelsleden werkt :

boek de uitgaven gewoon op een andere rekening

(zou het kunnen een rekening van de 61- klasse ?

(zou het kunnen bij de erelonen van deskundigen,

advocaten, ed ? ))

Want waar zijn de geboekte kosten voor SWAL/ARTWI

de kosten van SWAL bedroegen op 30/7/2010 een

bedrag van 72.585,31 euro (inclusief 71 plaatsbeschrijvingen)

de kosten van de waarnemend directeur(Smout) en van de

telefonie, informatica en de back-up service zijn in het

bedrag van 72.585,31 euro nog niet inbegrepen.

(werd de eis van het schepencollege om het

boekhoudkantoor VCS (voor wie het nog niet begrepen

heeft Van Calsteren-Schoolmeesters(juist familie van))

toezicht te laten uitvoeren op de boekhouding van de

SBGW bij het verdwijnen van SWAL/ARTWI ook

opgedoekt ? zoniet moeten deze kosten ook

in rekening gebracht worden)

het personeel 2010.tif (TIF — 1 MB)

Aan de RWO-inspectie werd in 2008 en 2009 telkens bij elk

inspectiebezoek(op 6 maanden

zes inspecteurs : wat een "eer"

was voor zo een kleine maatschappij

als de SBGW(of zou de loge der

kabinettaars hier een rol in gespeeld

hebben ?

(retorische vraag BloemenRutten)

eigenaardig toch : het grootste gedeelte

van de inspecteurs bij rwo zijn personen

afkomstig van de VMSW en wanneer

men dan weet dat tijdens de drie-

maandelijkse vergaderingen op de

VMSW ik de hemel in geprezen werd

(zoals u kunt lezen rutten ik ben op

de hoogte van het rapport welke

u achter mijn rug gevraagd hebt

aan de vmsw

(hoe waren ook weer

de namen van uw toenmalige

verloofde en uw kinderen want

deze waren staatsgeheim voor

mij(nog altijd kwaad dat u

niet mee mocht gaan eten

in hof ter venne ?))

(zou het dan toch kunnen dat deze

personen hun "broek gesleten"

hebben bij de VMSW of dat

deze personen "op een goed

blaadje" bij hun bazen wilden

komen op mijn rug natuurlijk)

(NOTEER geen enkele middaglunch)

gezegd dat de door het vlaamse

parlement goedgekeurde besluiten

ivm de sociale huisvesting één

grote fout vertoonde : er werd geen

onderscheid gemaakt tussen

kleine en grote maatschappijen en

het vele werk kon onmogelijk door

de kleintjes geleverd worden ik heb

zelfs de vraag gesteld of de slavernij

opnieuw werd ingevoerd(waarop

hautain werd gereageerd door

Michel en Consoorten(niet verwonder-

lijk gezien de verworvenheden van

betrokkenen bij hun vorige werkgever)

Toch eigenaardig : achterstal justitie : gebrek aan personeel

of

Van den Bossche : men had zeker het onderscheid

moeten maken tussen de grote parken voor

bedrijven en de zonnepanelen op de daken

van de mensen.

(de kabinettaars die de wetten schrijven bevinden zich

blijkbaar in andere sferen en vergeten de gewone burger)

Het aarschotse net voor mislukte zelfstandigen is nog steeds

actief.

(aarschottenaar of Tielt-Wingenaar, of Scherpenheuvel-Zichemnaar,

of Diestenaar of ...)

32 jaar : geboren in 1979 : slechts één architect onder de

genoemde naam ingeschreven bij de orde van de architecten met name

iemand uit Genk die zijn diploma behaalde in 1997 het zou verwonderlijk zijn

zo iemand die op 18-jarige leeftijd zijn diploma als architect zou behaald

hebben als wizz-kid zich zou kandidaat stellen om directeur te worden

in Aarschot dus ....)

(tijdens de werken voor het project"grote-en kleine bergstraat" werden er door quirynen-jacobs verschillende stagiairs "geconsumeerd"

(terwijl de aanwezigheid van mijnheer en mevrouw op de werf onbestaande was....))

midden juli 2011 valt dit jaar vroeg in de maand(de zoveelste leugen ?).

Het web van de kabinettaars is groeiende ondanks de vroegere

berichten van drastische afslankingen

Zou het kunnen dat 30/9/2011 iets te maken heeft met het

plaatsbezoek van de vlaamse ombudsman en medewerkster in

besloten vergadering natuurlijk

Zou het kunnen in aanwezigheid of in uiterst nauwe samenwerking

met de inspectie RWO ?

Prioriteiten werden gesteld : een ombudsman met medewerkster

(en eventueel anderen)

ontvangen maar de sociale huurders(de betalers van de

wedde) moeten twee maanden wachten

bevestiging : goede personeelsleden nodig

(boekhouding niet : boekhoudkantoor ? : zie facturen)

Inspectie rwo boekhouding is blijkbaar onbestaande wanneer de neergelegde

jaarrekeningen nauwgezetter worden bekeken

(dit in tegenstelling tot de boekhoudingscontroles van de nmh, vhm

en vmsw vroeger) of is de inspectie nog steeds uitermate vriendschappelijk

(beloning nog niet geledigd : ik ben uitermate kostbaar blijkbaar) :

ik zou dit nooit moeten geprobeerd hebben en ik zou dit trouwens ook nooit overwogen hebben..

De verantwoordelijkheid voor de jaarrekeningen worden bij de raden

van bestuur gelegd maar wie controleert het neergelegde resultaat :

- de inspectie rwo niet want deze verwijst naar de bedrijfsrevisor

- de bedrijfsrevisor niet want die legt de verantwoordelijkheid bij de

raden van bestuur

dus : conclusie :

in tegenstelling tot vroeger : geen enkele controle.

Een uitleg zou kunnen zijn : één van de eerste vragen/eisen van

rutten is blijkbaar uitgekomen(ondanks het negatief antwoord van de vmsw) :

zou een verzekeringsmaatschappij "alle stommiteiten" dekken ?

Mijn ondervinding met de verzekeringen : nihil maar men

kan altijd blijven dromen en alles wordt toch betaald door de huurders.

Hoe de neergelegde jaarrekeningen vanaf dienstjaar 2008 worden

aanvaard/aanvaardt/aanvaart(laat de grammaticale knobbel rutten

haar werk doen nietwaar(voorbeelden in mijn bezit)

is voor mij een volkomen raadsel.

(gezien de strengheid in het verleden):

Benieuwd hoe Hubin en consoorten het volgende zullen oplossen

(en natuurlijk met toestemming van de minister van wonen

uiteraard) :

beslissingen nemen in een raad van bestuur/directiecomité/

of waar ook voor de sbgw....in aanwezigheid van iemand

(Dirk Luyten) die aanwezig is als

zogezegde bestuurder zonder dat de algemene vergadering

of een buitengewone algemene vergadering in 2010

hem herverkozen heeft als bestuurder in 2010

(inclusief een benoeming tot directeur van een zekere

Kris Reynders volgens Henriette Coosemans met

architecturale roots zonder ingeschreven te

zijn als architect) Ik verneem dat hij reeds voltijds bezig is

op de sbgw dus huurders vraag om uw zogezegde

directeur want U betaald hiervoor en niet H.Coosemans,

D.Luyten noch andere consoorten ook niet de heilige pater

(wordt de weg vereffend voor een fusie met diest ?)

Zal er in september 2011

zou het kunnen op 30/9/2011

een grote barnumreclame gevoerd

worden voor de "nieuwe projecten" of gaat de heilige pater

zijn wens in vervulling en worden er geen sociale huurwoningen

gebouwd maar wel betaalbare koopwoningen ?

(zie project poortvelden- OCMW 5 ha)(in de omgeving

van huize eigen haard)(ook het acv werd tijdens

het invullen van het woonuitbreidingsgebied aan bekaf

door de heilige pater zoet gehouden met het argument

dat er geen sociale huisvesting op bekaf kwam maar

dat op poortvelden wel sociale huisvesting zou komen :

resultaat :

zoals verwacht sociale huisvesting poortvelden : 000000)

Neen : de kaarten werden overspeeld bij het

riante cadeau van 1.000.000 euro.

Eigenaardig : -reclamefolder : 23/3/2012

1. Bij de maatschappij voor goedkope woningen

Aarschot staat de renovatie van het Oud

Gemeentehuis Langdorp in de startblokken

-curatele : de weekkrant 14/3/2012

Voor 2012 mogen we geen nieuwe

investeringen doen.

Hoeveel sociale huurwoningen komen er op de "Geenssite" ?

Weinig of zeer weinig of niets ? kleinschalig is het

troefwoord voor sociale huurwoningen in tegenstelling tot

de prestigeprojecten of zelf uitgevoerde fusies(scholen bijvoorbeeld).

(een tipje laat via een vlaamse volksvertegenwoordiger aan de

minister van wonen vragen de lijst te bezorgen van de toewijzingen

vanaf 9/6/2009 tot en met heden inclusief

de verklaringen van de inspectie rwo over het nazicht + inclusief de

gevolgde lijsten),(lijsten met de opzeggingen en de

leegstand van de desbetreffende woningen(inclusief

de plaatsbeschrijvingen van de inhuurgaven want blijkbaar

durft men ook krotten verhuren)

Er MOET natuurlijk ook een onafhankelijk iemand

(personen genoeg op een kabinet)bij de mensen

de opgestelde plaatsbeschrijvingen controleren

want blijkbaar is "druk" niet vreemd. 

Barnumreclame uitgesteld ?????(tot wanneer ?)

19/11/2011 : "...Onbekwaam, chaotisch, willekeur,

onvriendelijk, bouwvallig..."

bottom of page